• V České republice se podle učebnic Wow! vzdělává přes 8 000 dětí
 • Přes 100 000 českých dětí sleduje naše videa na YouTube
 • Nabízíme unikátní výukovou metodu od společnosti s akreditací MŠMT
 • Pojďte si hrát a učit se anglicky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej materiálů WOW pro vzdělávací program „Angličtina pro děti s Wow!“

Obchodní firma: Wattsenglish Ltd., Czech Republic branch, organizační složka
Sídlo: Ruprechtická 749/117, Liberec 14, PSČ 46014
Identifikační číslo: 27311414
DIČ: CZ27311414

(dále jen „Prodávající“)

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa: Na Okruhu 35, Liberec 1, 46001
Kontaktní e-mail: info@wattsenglish.com
Kontaktní telefon: (+420) 725 838314

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě společnosti Wattsenglish Ltd. prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese https://www.wattsenglish.cz/kurzy-anglictiny-pro-deti/ ve vzdělávacím programu „Angličtina pro děti s WOW!“
  2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
  5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vymezení pojmů
  1. Kupujícím je fyzická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží.
  2. Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  3. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní se pro účely těchto podmínek rozumí Set pro děti, který se skládá z učebnice, CD a DVD.
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím webového rozhraní lze objednávat zboží zaregistrováním do vzdělávacího programu (dále jen „výuka“) vypsaného školou, kterou navštěvuje dítě, pro něž Kupující má zájem zboží koupit.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit jakoukoliv objednávku, pokud dítě výuku nenavštěvuje. V případě úhrady kupní ceny avšak neodebrání zboží, se Prodávající zavazuje Kupujícímu jím uhrazenou částku v plné výši vrátit.
  3. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků a dodání zboží prostřednictvím školy. Slevy jsou možné pouze v dvou případech. První případ se týká Kupujícího z rodiny, která již zakoupila kompletní jednotku zboží (tj. set pro děti) v minulosti a nyní dorůstá druhý sourozenec mající využívat stejný set stejné barvy. Není tedy nutné kupovat znovu DVD s CD a je potřeba zakoupit pouze učebnici. Druhý případ se týká kupujícího z rodiny s podobně starými dětmi, případně dvojčaty, u nichž nastává obdobná situace – podobně staré děti, případně dvojčata, se mají vzdělávat ze stejného setu stejné barvy a je tedy zapotřebí pro ně zakoupit více učebnic, ale postačí pouze jedno DVD s CD. Obě varianty slevy jsou uvedeny při registraci.
  4. Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru (ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije)
  5. Kupující provádí objednávku zboží:
   • zaregistrováním dítěte do výuky v relevantní škole na webovém rozhraní Prodávajícího
  6. Objednávka, tj. registrace, musí vždy obsahovat kontaktní email Kupujícího a základní údaje o dítěti (jméno a příjmení dítěte a rok jeho narození).
  7. Rekapitulace objednávky je Kupujícímu sdělena emailem včetně specifikace k provedení úhrady. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
  8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím včetně závazků z něj pro obě strany vyplývajících vzniká potvrzením o přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou spolu se specifikací úhrady, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve.
  9. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, případně o správnosti zapsání dítěte do výuky v dané škole, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla provedena.
  10. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení apod.) si hradí Kupující sám.
  11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu včetně nákladů spojených s poplatky souvisejícími se zvoleným způsobem platby, jejichž konečná výše je uvedená na webovém rozhraní a bude uvedená ve výše uvedeném potvrzení o přijetí objednávky.
  12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.
  13. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud ještě nedošlo k potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího, Prodávající není povinen smlouvu uzavřít.
  14. Prodávající může zrušit objednávky nezaplacené Kupujícím ve stanoveném termínu. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s plněním dle kupní smlouvy vynaložil.
 4. Platební a dodací podmínky
  1. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
  2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:
   • v hotovosti na jakékoliv poště vkladem na účet poštovní spořitelny ERA
   • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího
   Specifikace platby i případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní a v akceptaci objednávky a budou uvedeny v přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky. Kupující si ponechává doklad o úhradě zboží (stačí případně i printscreen nebo fotografie).
  3. Platba zboží je možná pouze v českých korunách (Kč).
  4. Kupní cena splatná do 14 dnů, od zaregistrování nebo od převzetí zboží, o čemž je Kupující informován v potvrzení o přijetí objednávky.. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní i hotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  5. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je Prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami Kupující zároveň uděluje souhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.
  6. Zboží obdrží Kupující od školy, kde bude realizována výuka, přičemž škola může požadovat předložení dokladu o úhradě zboží,. Pokud zboží bude vydáno předem a nebude uhrazeno v termínech stanovených v potvrzení o přijetí objednávky, je Kupující povinen vrátit bezodkladně zboží škole, kde probíhá výuka.
  7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.
  8. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
  9. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení (předání) zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.
  10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující zboží ze školy převzít, ale neučinil tak.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od objednávky, resp. kupní smlouvy, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud má zboží takový defekt (nezpůsobený ze strany Kupujícího po převzetí zboží), že není jako celek nebo část funkční. V takovém případě vrátí Kupující zboží do školy, ve které probíhá výuka či poštou na adresu Prodávajícího a nebude-li akceptovat plnohodnotnou náhradu zboží, vrátí mu Prodávající následně do 14 dnů na základě jeho emailové žádosti se specifikací účtu pro vratku obdrženou platbu za zboží v plné výši.
  2. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
  3. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující.
  4. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že se plnění stane objektivně nemožným.
 6. Odpovědnost za vady
  1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
  2. Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.
 7. Reklamační řád
  1. Reklamace je uznána od okamžiku převzetí zboží Kupujícím po dobu 14 dní na základě takového defektu (nezpůsobeného po okamžiku převzetí), že není jako celek nebo část funkční. Kupující má dále 14 dní, aby vadné zboží vrátil a to buď do školy, kde si ho převzal či poštou na adresu Prodávajícího.
  2. Při defektu u jakékoliv části zboží (učebnice, CD i DVD) bude snahou Prodávajícího bez zbytečného odkladu vadnou relevantní část zboží nahradit. Pouze v případě písemného odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího bude vrácena jím uhrazená kupní cena a to v plné výši, za předpokladu, že Kupující všechny části zakoupené zboží navrátil.
  3. Učebnice slouží v průběhu roku jako spotřební materiál. Děti do ní mají kreslit a hrát si s ní, počítá se tedy v průběhu roku s jejím zničením. Z tohoto důvodu nelze považovat za defekt různá případná poškození vniklá neopatrným zacházením v průběhu používání učebnice. V případě učebnice lze za vadu zboží opravňující Kupujícího k uplatnění reklamace považovat např. chybu tisku, pokud by stránky nebyly vytištěny kompletně, apod.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
  2. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.
  3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
  4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
  5. Prodávající je oprávněn emailem nabídnout Kupujícímu další zboží či služby související s jazykovým vzděláváním zboží. Kupující může kdykoliv emailem požádat o zastavení zasílání nabídek a Prodávající se zavazuje neprodleně Kupujícího vyřadit z databáze pro zasílání nabídek.
  6. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich uveřejněné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a  související tištěná média (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, to vše je chráněno autorským právem Prodávajícího a může být chráněno i dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 
  7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  8. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Prodávající zpracovává pouze osobní údaje odpovídající účelu vyplývajícímu ze smluvního vztahu, a to pouze v rozsahu nezbytném pro splnění smluvní či zákonné povinnosti.

   Více o ochraně osobních údajů na: https://www.wattsenglish.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.6.2018