Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Pořadatelem této soutěže je Wattsenglish Ltd., Czech Republic branch, IČ 2731141 spolu se Základní školou Mládí, Praha 13, Mládí 135, IČ 70101078 (dále jen “Pořadatel”).

Účastníky soutěže jsou mateřské nebo základní školy (resp. žáci z těchto škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), které zastupuje pedagog této školy v podobě kontaktní osoby (dále jen “Účastník”). Účastník přijímá a souhlasí se všemi ujednáními ve všech dokumentech k soutěži zveřejněné na tomto webu a rovněž s těmito Pravidly a podmínkami:

 1. Účastník je povinen získat předem souhlas Zákonných zástupců dětí či žáků, které ve videích vystupují, případně souhlas dalších osob, kteří jsou na video záznamu.
 2. Přijaty budou pouze soutěžní příspěvky zaregistrované online, prostřednictvím webových stránek soutěže. Soutěžní příspěvky mohou být zadávány nejdéle do data ukončení soutěže.
 3. Účastníci soutěže se v období od října do konce března zaregistrují prostřednictvím webových stránek soutěže. V dubnu odborná porota, složená z učitelů angličtiny, rodilých mluvčích a pracovníků s mládeží, vybere vítězné snímky. Na přelomu dubna a května 2017 bude na webové stránce soutěže zveřejněna výsledková listina. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou v průběhu května pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze, kde převezmou diplomy a ceny. Po ukončení soutěže bude odměněn i nejoblíbenější příspěvek, který v průběhu soutěže získá nejvíce hlasů (počet zhlédnutí).
 4. Obsah i forma videí je plně na účastnících, resp. jejich dětech či žácích, jen musí být v angličtině a respektovat časové limity video záznamu, které jsou uvedené u jednotlivých kategorií níže. Přirozeně nesmí videa obsahovat nic, co odporuje platným zákonům ČR.
 5. Soutěž je určena pro tyto kategorie:

Video písnička

(Hudebně – dramatická část): úkolem soutěžících je nahrát anglickou písničku do videoklipu.

 • První kategorie: jednotlivci – mateřská škola
 • Druhá kategorie: skupiny – mateřská škola
 • Třetí kategorie: jednotlivci - 1. stupeň ZŠ
 • Čtvrtá kategorie: menší skupiny (max. 5 osob) - 1. stupeň ZŠ
 • Pátá kategorie: skupiny - 1. stupeň ZŠ

Poznámka: Video písničky nemají časový limit

Video pohlednice z mého města

(Dramatická část): úkolem soutěžících je představit anglicky v krátkém video snímku místo, kde žijí. Soutěžit mohou skupiny či jednotlivci.

 • První kategorie: skupiny/jednotlivci 1. – 3. ročník ZŠ (časový limit 2 – 4 minuty)
 • Druhá kategorie: skupiny/jednotlivci 4. a 5. ročník ZŠ (časový limit 2 – 4 minuty)
 • Třetí kategorie: skupiny/jednotlivci 6. a 7. ročníků ZŠ (časový limit 3 – 5 minut)
 • Čtvrtá kategorie: skupiny/jednotlivci 8. a 9. ročníků ZŠ (časový limit 4 – 6 minut)

Poznámky:

 • Třetí a čtvrté kategorie platí také pro studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
 • Video musí být namluven soutěžícími v angličtině. V případě Video pohlednice platí pro jednotlivé kategorie skupin i jednotlivců - minimální délka limitu (2 minuty) musí být splněna, titulky se do časového limitu nezapočítávají.
 • Soutěžní porota toleruje překročení časového limitu snímku o 30 vteřin. Při překročení tohoto maximálního časového limitu bude za každých 10 vteřin navíc odečten z celkového hodnocení jeden trestný bod. Do časového limitu se nezapočítávají titulky.
  Při nedodržení pravidel, minimální délky snímků (minimální délka snímku musí být dodržena)
   
 1. Účastník v soutěži potvrzujte, že (i) je vlastníkem/y či vykonavatelem vlastnických práv poskytnutého soutěžního příspěvku, (ii) soutěžní příspěvek nekopíruje nebo neporušuje autorské dílo a autorská práva jiné osoby a (iii) Pořadatel je oprávněn soutěžní příspěvek reprodukovat a zveřejnit v libovolných médiích, kdekoli bez omezení územní platnosti, kdykoli bez časového omezení.
 2. Pořadatel bude průběžně posuzovat všechny příspěvky a vyhrazuje si právo vyloučit ze soutěže takové soutěžní příspěvky, které jsou technicky nepřípustné nebo které odporují nějaké z výše uvedených podmínek. Vyloučit může Pořadatel rovněž soutěžní video, pokud chování účastníků, resp. zákonných zástupců aktérů, bude moci způsobit či způsobí Pořadateli v průběhu soutěže ohrožení dobré pověsti. Příspěvky, které budou akceptovány, budou následně zveřejněny v rámci galerie soutěžních příspěvků.
 3. Po ukončení soutěže bude odměněn i nejoblíbenější příspěvek, který v průběhu soutěže získá nejvíce hlasů (počet zhlédnutí).
 4. Pořadatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji a dalšími informacemi od účastníků vyplněnými při registraci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat Pořadatel či osoby propojené s Pořadatelem, a to za účelem provozu, vyhodnocení a uzavření této soutěže. Zpracovávání poskytnutých osobních údajů se může dít automatizovaně či jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude moci Pořadatel zpracovávat po dobu od zahájení soutěže do doby 10 let po skončení této soutěže a to rovněž k marketingovým účelům. Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže souhlasí účastník s tím, že Pořadatel je oprávněn zveřejnit jím vybrané údaje účastníků oceněných cenami v soutěži.
 5. Účastník bude vyrozuměn prostřednictvím zaregistrovaných kontaktních údajů nejpozději v květnu. Pokud Účastník Pořadateli nepotvrdí přijetí ceny (včetně zaslání eventuálních vyžadovaných dokumentů) ve stanoveném termínu nebo nepodaří-li se Pořadateli kontaktovat Účastníka prostřednictvím registrované kontaktní osoby, vyhrazuje si Pořadatel právo vybrat náhradního vítěze z řad účastníků podle svého vlastního uvážení.
 6. Pořadatel neposkytuje žádné peněžní nebo nepeněžní náhradní plnění za zde oznámené ceny. Pokud není výslovně uvedeno v popisu ceny, výherci jsou plně odpovědní za jakékoli dodatečné náklady spojené s vyzvednutím nebo využitím ceny. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžadovat podpis předávacího protokolu k ceně předtím, než ji vydá výherci. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat prokázání totožnosti výherce, právo prozkoumat dodržení všech soutěžním pravidel a podmínek a právo vyžadovat osobní předání ceny. Další ceny budou zaslány výhercům bez zbytečného odkladu po splnění všech podmínek pro udělení ceny, obvykle do čtyř týdnů po oznámení výherců. 
 7. Údaje o vítězích budou zveřejněny v galerii vítězů do dvou týdnů po udělení cen. Seznam vítězů (a v případě možnosti i soutěžní příspěvky) naleznete na webu soutěže.
 8. Pořadatel nenese odpovědnost a/nebo záruky za problémy spojené se zabezpečením trvalého, nepřerušovaného a bezpečného připojení k internetové síti a nenese odpovědnost za potíže způsobené technickými problémy internetového připojení a provozu internetových stránek. Pořadatel nenese odpovědnost také za organizační nebo technické problémy, které vznikly vlivem působení sil a jevů, jež nemohl Pořadatel ovlivnit. Stejně tak nenese Pořadatel odpovědnost za jakékoli škody potenciálně vzniklé v oblasti autorských práv z důvodu zveřejnění videí účastníků, neboť tak činí v dobré víře, že videa účastníků autorská práva neporušují. Účastník vstupuje do soutěže na vlastní zodpovědnost, Pořadatel se zříká rovněž odpovědnosti za škody, které mohou být způsobeny účastníkům tím, že se účastní této soutěže nebo v souvislosti s užitím kterékoli udělené ceny. Práva spotřebitele přitom nejsou dotčena.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo pozměnit, přerušit, stornovat či ukončit Soutěž či prodloužit nebo znovu zahájit dobu pro podání přihlášek nebo kdykoli diskvalifikovat jakékoli účastníky bez předchozího upozornění. Pořadatel tak učiní, jestliže nebude možné zaručit, že z technických, právních či jiných důvodů nemůže Soutěž proběhnout správně a spravedlivě, či jestliže bude mít podezření, že jakákoli osoba zmanipulovala přihlášky či výsledky, či poskytla nepravdivé informace, či jednala jakýmkoli způsobem neeticky.
 10. Pro účast v soutěži není podmínkou žádný nákup výrobků, zboží a/nebo služeb.