• V České republice se podle učebnic Wow! vzdělává přes 8 000 dětí
  • Pojďte si hrát a učit se anglicky
  • Nabízíme unikátní výukovou metodu od společnosti s akreditací MŠMT
  • Přes 100 000 českých dětí sleduje naše videa na YouTube

Zásady zpracování osobních údajů

Wattsenglish Ltd., Manchester Salford, Bexley Square 6, M3 6BZ, Velká Británie, identifikační číslo: 059 34 287, registrována u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem 5934287 jednající na území ČR prostřednictvím své organizační složky Wattsenglish Ltd., Czech Republic branch, organizační složka se sídlem: Liberec 14, Ruprechtická 749/117, PSČ 460 14, IČ: 273 11 414 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce 19013 (dále jen „WE“) považuje ochranu osobních údajů za velmi důležitou.

WE má zájem maximálně respektovat Vaše soukromí. Abychom tedy předešli případným pochybnostem o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu, předkládáme Vám následující odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Do působnosti GDPR spadá veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob na území EU/EHP, a to bez ohledu na formu, účel, cíl, právní titul, formu zpracování anebo postavení osoby, která za zpracování osobních údajů odpovídá.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

WE zpracovává a shromažďuje tyto osobní údaje: identifikační údaje (jméno, příjmení, výjimečně datum narození), kontaktní údaje (telefon, email, skype), lokační údaje (škola, výjimečně bydliště).

Jak dlouho WE osobní údaje zpracovává?

WE zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu, tj. po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu popř. po dobu 8 let ode dne udělení informovaného, svobodného souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud tento nebyl před uplynutím uvedené lhůty odvolán nebo pokud souhlas nemusel být během uvedené lhůty obnoven z důvodu aktualizace (upřesnění) účelu, pro který byl dán.

Jak WE osobní údaje získává?

WE zpracovává údaje, které získává přímo od Vás vyplněním formulářů na webových stránkách, přímo od Vás v souvislosti s požadovanými a  poskytovanými službami, přímo od Vás pro účely uzavření smluv či vystavení daňových dokladů, z dostupných veřejných rejstříků a databází.

K jakým účelům WE osobní údaje využívá a zpracovává?

WE zpracovává osobní údaje zejména bez souhlasu klientů, a to pro splnění povinností, které ukládají právní předpisy, za účelem uzavření smluv, za účelem poskytnutí plnění z uzavřených smluv, za účelem poskytnutí objednaných služeb, pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, pro přímý marketing vlastních produktů a služeb. Pro případné poskytnutí Vašich osobních údajů smluvním partnerům WE nebo pro případné zasílání dalších zajímavých novinek a produktů žádá WE od svých klientů udělení písemného informovaného souhlasu.

Osobní údaje tedy zpracovává WE na základě tohoto právního základu:

  • pro splnění zákonných povinností
  • pro splnění smluvních povinností
  • pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů
  • pouze pokud je to nezbytné, tak na základě Vámi uděleného, kdykoli odvolatelného souhlasu

Jakým způsobem WE zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, která zajišťuje maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před ztrátou nebo zničením, jakož i jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Všechna opatření WE pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje. Smluvní partneři WE jsou též povinni zpracovávat veškeré osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně GDPR.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou a účinnou legislativou máte např. právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby, máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Máte právo odvolat souhlas k použití osobních údajů, pokud jste jej udělili, a to i bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na adresu: info@wattsenglish.com, případně můžete odvolat svůj souhlas kliknutím na odkaz „Odhlásit“ na konci každého e-mailu s novinkami a prezentacemi produktů společnosti WE a jejích smluvních partnerů.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonávají instituce, či úřady pro ochranu osobních údaje pověřené vládami z relevantních států EU, kde WE působí.

Kontakt

Veškeré případné dotazy na zpracování Vašich osobních údajů společností WE popř. za účelem využití svých práv, nás prosím kontaktujte na adrese: info@wattsenglish.com

Na vědomí

V případě, že je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas a Vy se rozhodnete ho neudělit, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné pro řádné poskytnutí služeb.